New Стерјо СпасеИнститут за македонска литература, Скопје, 2005
Димензии 24см
Број на страници 30 
ISBN 9989-886-56-3
Цена 150,00 ден.

Содржина: поздравни говори: стр.7-10. – Гане Тодоровски: Слово за Стерјо Спасе, стр. 11-17. – Зекирија Незири: Стерјо Спасе основач на албанскиот психолошки роман: стр. 18-20. – Владимир Ивановски: Чардак на детството, средби со Стерјо Спасе: стр. 21-23. – Марко Китевски: Стерјо Спасе како фолклорист: стр. 24-27. – обраќање на проф. д-р Илинден Спасе: стр.28-29.