Африм Реџепи
Институт за македонска литература, Скопје, 2005
Димензии 21см
Број на страници 128
ISBN 9989-886-53-9
Цена 300,00 ден.
Книгата го фундира и критички го заокружува динамичниот романсиерски проект на Луан Старова. Преку семантичкиот и херменевтичкиот метод се потенцираат значењата на структурните елементи на сагата на Старова: Социемскиот знак-семејство, Позицијата на нараторот, Наративната категорија-простор, Временските медитации, Функцијата на глобалните метафори, Функцијата на наративните симболи. Во следниот дел од трудот, авторот се насочува кон гротескната слика на романескната сага, увидувајќи дека токму функцијата на гротесканта слика е една од значајните естетски компоненти на сагата на Старова. Трудот се заокружува со евидентирањето и проследувањето на професионалната рецепција на романескната сага.