Zbornik_Mak._raskazИнститут за македонска литература, Скопје, 2007>

Димензии 24см
Број на страници 217
ИСБН 978-9989-886-62-1
Цена 250,00 ден.
 
Содржина: поздравни говори: стр. 9-12. -Милан Ѓурчинов: Нашето зачекорување во светот (Поглед врз двете Антологии на нашата уметничка проза во шеесетите години на 20 век): стр. 13-16. – Вера Стојчевска-Антиќ: Кон средновековниот расказ: стр. 17-22. – Илија Велев, Маја Јакимовска-Тошиќ: Средновековниот расказ и македонската книжевно-творечка традиција: стр. 23-32. – Софија Грандаковска: Визуелната семиотика на расказот: рас-каз и расказ: стр. 33-52. – Валентина Миронска-Христовска: Зошто се преселивме тука? – егзистенцијалното прашање во расказите на Евтим Спространов: стр. 55-62. – Ката Ќулавкова: Светот на кусиот расказ: стр. 63-68. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Македонскиот расказ во контекст на социјалниот и социјалистичкиот реализам: стр. 69-75. – Ана Евстратова: Жанровската оригиналност на расказот Чевли од Блаже Ристовски: стр. 75-80. – Наташа Аврамовска: Егзистенцијализмот во расказите на Бранко Варошлија: стр. 81-89. – Мирољуб М. Стојановиќ: Содржински всинџирувања во делото на Ташко Георгиевски: стр. 89-96. – Анастасија Ефимова: Уметничката своевидност на македонскиот постмодернистички расказ: раното творештво на Митко Маџунков: стр. 97-108. – Соња Стојменска-Елзесер: Феноменот циклус раскази во македонската литература: стр. 109-116. – Мирослав Коуба: Убавината на времето во македонскиот расказ (Рецепција на времето во македонските раскази од Жинзифов до Урошевиќ): стр. 117-122. – Марија Ѓорѓиева: Интертекстуални варијанти во современиот македонски расказ, вакантна цитатност: стр. 123-132. – Ангелина Бановиќ-Марковска: Декадентното поведение на прозата (метатекстуалноста во Смртта на Евтихиј од В. Андоновски: стр. 133-140. – Александар Прокопиев: Е-маил-от во современата проза: стр. 141-146. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Имагинарното во македонскиот краток расказ: стр. 147-152. – Владимир Мартиновски: Преобразбите на лавиринтот во македонскиот современ расказ: стр. 153-162. – Лидија Капушевска-Дракулевска: Фантастичниот расказ и меморијата: стр. 163-171. – Марија Проскурнина: Хронотопот на крстосницата во македонскиот постмодернистички расказ: стр. 173-182. – Африм А. Реџепи: Естетика на играта во расказите на Александар Прокопиев: стр. 183-186. – Весна Мојсова-Чепишевска: десната и левата игла во (С)плетени раскази: стр. 187-194. – Соња Должан: Мое читање на расказите на Драги Михајловски: стр. 195-202. – Анастасија Ѓурчинова: Некои паралели помеѓу италијанскиот и македонскиот современ расказ: стр. 203-210. – Намита Субиото: Творечка, движечка и уништувачка сила на љубовта: стр. 211-216.