Zbornik_Mak.-Hr._vrskiМАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ (зборник на трудови од меѓународниот научен собир, одржан во Охрид на 10-11 октомври 2007 година)

Институт за македонска литература, Скопје, 2009
Димензии 24см
Број на страници 378
ИСБН 978-9989-886-79-9
Цена 250,00 ден.

Содржина: поздравни говори: стр. 9-14. – Гане Тодоровски: Нова монографија за Стефан Верковиќ (Љубиша Доклестиќ: Стјепан Верковиќ 1821-1894): стр. 15-22. – Горан Калоѓера: За мотивите кои беа пресудни Штросмаер финансиски да го подржи објавувањето на Зборникот на браќата Миладиновци: стр. 23-28. – Петар Хр. Илиевски: Соработка меѓу хрватски и македонски класични филолози: стр. 29-36. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Кроатистиката во Македонија: стр. 37-44. – Јордан Плевнеш, Маја Јакимовска-Тошиќ: Патот на тајната книга: Македонија-Хрватска-Европа: стр. 45-52. – Инес Срдоч-Конестра, Саша Лајшиќ: Телото во хрватската и во македонската средновековна книжевност: стр. 53-66. – Илија Велев: Македонските писмени споменици во ракописната збирка на Антун Михановиќ при Хрватската академија на науките и уметностите: стр. 67- 72. – Естела Банов-Депопе: Лирските форми во хрватската и во македонската усна поезија: стр. 73-90. – Катерина Петровска-Кузманова: Русалиите во македонската и хрватската фолклористика: стр. 91-98. – Валентина Миронска-Христовска: Интересот на Евтим Спространов за хрватската литература: стр. 99-106. – Науме Радически: Мирослав Крлежа пред мапата на македонскиот национален ентитет: стр. 107-124. – Васил Тоциновски: Кочо Рацин среде хрватската интелигенција: стр. 125-136. – Борјана Прошев-Оливер: Парадигми на книжевниот егзил: стр. 137 – 152. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Во потрага по себеси: стр. 153-162. – Александар Прокопиев Каде е балканскиот Луис Харс?: стр. 163-168. – Африм Реџепи: Рецепцијата на книжевното дело на Луан Старова во Хрватска: стр. 169-172. – Бранка Калоѓера: Етничките елементи во романот „Вест Ауст” од Божин Павловски: стр. 173-178. – Весна Мојсова-Чепишевска: Феноменот на нечистото/грдото/грозното во романот Црнец на Татјана Громача: стр. 179-188. – Дејан Дуриќ: Новоисторискиот роман и Пиреј на Петре М. Андреевски: стр. 189-202. – Ангелина Бановиќ-Марковска: Субалтерните, девастирани и интринзични идентитети кај Дубравка Угрешиќ и Ведрана Рудан: стр. 203-210. – Давор Пискач: Односот кон магичниот реализам кај Живко Чинго и Горан Трибусон: стр. 211-226. – Сањин Сорел: Абор Гора во Хрватска: стр. 227-236. – Ивица Баковиќ: Испитување на носталгијата во егзилот: „Министерство на болката” од Д. Угрешиќ и „Снеговите на Казабланка” од К.Б.Колбе: стр. 237-246. – Дарко Гашпаревиќ: Љубиша Георгиевски и двајца хрватски класици на 20 век: Адриана Цар-Михец, Ива Росанда Жиго: „Другата страна” на Дејан Дуковски на меѓународниот фестивал на мали сцени во Риека: стр. 257-276. – Нада Петковска: Античката трагедија како предлошка (Љубиша Георгиевски – Филоктет и Паво Маринковиќ – Филип Октет: стр. 277-290. – Ана Стојаноска: Хрватското искуство на Ќостаров – режијата на „Госпоѓа министерка” во Загреб: стр. 291-300. – Дијана Столац, Анастазија Властелиќ: Македонско-хрватски речник на Константин Миладинов: стр. 301-314. – Лилјана Макаријоска: Зборообразувањето во македонските и во хрватските средновековни текстови: стр. 315-328. – Лидија Тантуровска: Песната „Патник” на Петар Прерадовиќ во препев на Крсте Петков Мисирков (со лингвостилистичка анализа): стр. 329-334. – Силвана Враниќ: Критериуми за класификација на хрватските и македонските органски идиоми во дијалектолошките трудови: стр. 335-352. – Елка Јачева-Улчар: Паралели во антропономастичката категорија презиме кај Македонците и кај Хрватите: стр. 353-360. – Сања Зубчиќ: Јазичните слоеви во Клочевиот глаголаш: стр. 361-376.