Институт за македонска литература, Скопје, 2004 Димензии 24см
Број на страници 153 
ISBN 9989-886-46-6
Цена 250,00 ден.

Содржина: Јованка Стојановска-Друговац: Македонскиот роман – 50 години: стр.7-10. – Вера Стојчевска-Антиќ: Кон средновековниот роман во Македонија: стр. 11-17. – Васил Тоциновски: Неисчитаните романи во македонската литература: стр.18-28. – Науме Радически: Роман пред романот – Трајан од Анѓелко Крстиќ и Мара од Стојан Христов: 29-34. – Мирољуб М. Стојановиќ: За прашањето на првиот македонски роман: стр. 35-41. – Весна Мојсова-Чипишевска: Дали навистина првиот македонски роман & припаѓа на историјата: стр.42-45. – Нада Момировска: Женските ликови во романите на Стале Попов: стр.46-49. – Африм Реџепи: Наративните фигури во романот Пустина од Ѓорги Абаџиев: стр. 50-56. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Македонскиот роман во последната деценија на 20 век: стр. 57-61. – Петар Волнаровски: Новите духовни тенденции на македонскиот современ роман: стр.62-69. – Анастасија Ѓурчинова: Некои имаголошки постапки во македонскиот роман: стр. 70-77. – Лидија Капушевска-Дракулевска: Категоријата “хронотоп” во романот Вкусот на праските од Влада Урошевиќ: стр. 78-83. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Дилема помеѓу постоењето и исчезнувањето (идејата на смртта во романите на Слободан Мицковиќ): стр. 84-92. – Елизабета Шелева Невдоменост во куќата на романот: стр.93-101. – Владимир Мартиновски Жанровските координати на романот Дива лига на Влада Урошевиќ: стр. 102-106. – Кристина Николовска: Заднината на “Папокот на светот”: стр. 107- 115. – Соња Стојменска-Елзесер: Атипични форми на роман: стр.116-121. – Александар Прокопиев: Нешто помеѓу: стр.122-127. – Сава Дамјанов: Буре барут: драма, роман, сценарио: стр. 128-132. – Славица Србиновска: Адаптација на македонскиот роман во филмот: стр.133-151.