Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 40
ISBN 9989-886-28-8
Цена 150,00 ден.

Содржина: Јованка Стојановска-Друговац: Коле Неделковски поет и борец: стр. 7-10. – Георги Сталев: Книжевниот портрет на македонскиот поет-страдалник и револуционер Коле Неделковски: стр. 11-18. – Васил Тоциновски: Нови навраќања кон Коле Неделковски: стр. 19-30. – Лорета Георгиевска Јаковлева: Лирскиот ангажман на Коле Неделковски: стр. 31-38.