Африм РеџепиИнтернет адреса:  aa_redzepi@yahoo.com
Научно звање: научен советник/ редовен професор
Потесна област на научно – истражувачки интерес: естетика, теорија на литературата  и компаративна книжевност.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Тип уметничко преставување (гротеска и алегорија) во романите на Исмаил Кадаре, 2004
Последипломски студии: Филолошки факултет Блаже Конески“ – Скопје, Сагата во романескниот циклус на Луан Старова, 2002

Високо образование: Филолошки факултет „Блаже конески“ – Скопје, група Албански јазик и книжевност 1996 година.


Научно – истражувачки проекти
:
 • Gender Images in Macedonian and Albanian culture and social life (Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење), ИМЛ (2007 – 2008) – член
 • Естетиката на грдото, убавото и возвишеното во современиот роман, ИМЛ, (2010 – 2012) – носител на проектот
Научни собири:
 • “La transposition des figures mythologiques dans les littératures balkaniques”, Деветти меѓународен научен конгрес за Југоисточна Европа, Тирана, Албанија, 29 септември, 2004
 • Hermeneutics of Existence / Aesthetics of Vanishing (theoretical pragmatism of the Balkans novel, European Research Project and Framework for Poetics & Hermeneutics – Interpretations, Manu – Unesco / Skopje – Paris, 2008.
 • Groteska u prozi Antuna Gustava Matosa i Luana Starove, Hrvatsko – makedonske knjizevne i kulturne veze, Filozofski fakultet, Rijeka, 2008.
Монографии:
 • Балканска сага (сагата во романескниот циклус на Луан Старова), Институт за македонска литература, Скопје, 2005
 • Естетика на играта (гротеската во романите на Исмаил Кадаре), ИМЛ, Скопје, 2007
 • Интеркултурна комуникација, ИМЛ, Скопје, 2009
Научни трудови во периодиката:
Во домашни и меѓународни списанија има објавено околу 50 – тина прилози. Селектираме:
 • Estetika e lojes (grotesku, ironia dhe alegoria) ne romanin Piramida te Ismail Kadarese, Seminari nderkombetar per gjuhen, letersine dhe kulturen shqiptare, Prishtine, 2006
 • Decontruction of the Subject – Exile in the discourse / Деконструкција на субјектот – егзил во писмото, Context, Review for Comparativ Literature and Cultural Research, Skopje, IML, 2010
 • Dekonstrukcije lika figure / razlika u sebe, Zenicke sveske, Casopis za drustvenu fenomenelogiju i kulturnu dijalogiku, Zenica, juni, 2011
Општествени и професионални должности:
Предавач на предметот Техники на читањето на субјектот во книжевноста.