Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002
Главен истражувач: д-р Ѓорги Поп-Атанасов
Соработници: д-р Илија Велев и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Со проектот се обработуваат проблеми поврзани со учесниците во создавањето на нашата средновековна литература – средновековни писатели, книжевни преведувачи и книжевни дејци. Материјалот е презентиран во хронолошки редослед, почнувајќи од IX и завршувајќи со XVIII век. Проектот е презентиран во публикуваното издание “Творци на македонската литература (9-18 век)” од авторите д-р Ѓорги Поп-Атанасов, д-р Илија Велев и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ.

Резултатите од работата на проектот се објавени во монографското издание Творци на македонската литература IX – XVIII век од учесниците во проектот Ѓорги Поп-Атанасов, Илија Велев, Маја Јакимовска-Тошиќ

http://www.qb.mk/iml/index.php/izdanija/nauchni-knigi/344-ix-xviii-144