Images5CAuthors5CWriters5CLoreta20Georgievska20Jakovleva1 Интернет адреса:lgeorgievska@yahoo.com
Институција: УКИМ, Институт за македонска литература – Скопје
Научно звање: научен советник/редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: компаративна литература, македонска литература, теорија на литературата, културолошки студии, родови студии
Докторска дисертација: Филолошки факултет “Блаже Конески” при УКИМ, Скопје Фантастиката, алегоријата, гротеската и македонскиот роман, 2000

Последипломски студии: Филолошки факултет “Блаже Конески” при УКИМ, Скопје
Поетиката на романите на Ташко Георгиевски,1994
Високо образование: Филолошки факултет “Блаже Конески” при УКИМ, Скопје, 1985

Високообразовна дејност
На студиската програма од трет циклус македонистика го предава предметот

 • Македонскиот историски роман

На студиската програма од трет циклус културологија ги предава предметите:

 • Културни политики, културен маркетинг и културен менаџмент, Европски идентитет(и)

На интердисциплинарните Културолошки студии во ИМЛ, УКИМ, предметен професор на:

 • Вовед во културолошките студии,
 • Имагологија,
 • Родот и културата и
 • Глобализацијата и културата.

На Државниот универзитет во Тетово, на првиот циклус студии, предметен професор на:

 • Правопис и правоговор на македонскиот литературен јазик и
 • Основи на лекторирање.

Научноистражувачки проекти

Национални проекти

Учесник:

 • Историја на македонската книжевност, ИМЛ
 • Процеси и дела на македонската литература на 20 век, ИМЛ
 • Прогонот во македонската литература, ИМЛ
 • Македонски книжевен лексикон, ИМЛ
 • Литературна дата база, ИМЛ

Главен истражувач:

 • Современиот македонски роман, ИМЛ
 • Типологија на македонската книжевност – македонскиот историски роман, ИМЛ
 • Интеркултурност и мултикултурност: Европа без граници, ИМЛ

Меѓународни проекти

Учесник:

 • Малцинствата во литературите во Југоисточна Европа по 1987 година (Полска);
 • Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските книжевни врски, ИМЛ, Филозофски факултет при Универзитетот во Риека;
 • Филолошки белешки (ИМЛ, Универзитетите во Перм, Љубљана и Загреб);
 • Балканската слика на светот, МАНУ, ПАН;
 • Learning How to Write Effectively (COST ISO 703);
 • “Investigating Cultural Susatainability” (COST ISО 1007);
 • Literacy Development in the Humanities (Funded by the Swiss National Science Foundation, SCOPES Program).

Главен истражувач:

 • Родовите престави во литературата и културата на Балканот (проект на ИМЛ  и Филолошкиот факултет при Југозападниот универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Бугарија)
 • Gender Images in Macedonian and Albanian culture and social life (Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење), УНЕСКО-ИМЛ (2007 – 2008)

Студиски престој:

На Универзитетот “Сорбона” во Париз.

Учество на научни собири:

Учесник е на повеќе меѓународни и национални научни симпозиуми, меѓу кои во Белград (Србија), Софија и Благоевград (Р.Бугарија), Орел и Москва (Русија), Салт Леик Сити (САД), Риека (Хрватска), Познањ (Полска), Истанбул (Турција), Јалта (Украина), Барселона (Шпанија), Лондон и Ковентри (Велика Британија), Цирих (Швајцарија), Лисабон (Португалија), Прага (Чешка), Марибор (Словенија) итн.

Монографии

 • Отворен круг (кон поетиката на романите на Ташко Георгиевски), Институт за македонска литература при Филолошки факултет и Култура, Скопје, 1997
 • Огледало на дискурсот, Институт за македонска литература, Скопје, 2000
 • Фантастиката и македонскиот роман, Институт за македонска литература, Скопје, 2001 и Алегоријата и гротеската и македонскиот роман, Институт за македонска литература, Скопје, 2002
 • Книжевноста и културната транзиција, Институт за македонска литература, Скопје 2008

Учебници

 • Македонски јазик и литература за IV година реформирано гимназиско образование, Просветно дело, Скопје, 2004
 • Компаративна книжевност за IV година реформирано гимназиско образование , Просветно дело, Скопје, 2004

Научни и стручни трудови во периодиката:

Објавила 100-тина научни трудови во периодиката.

 

Членства во научни и други професионални асоцијации

 • Друштвото за компаративна книжевност на Македонија и на Меѓународното Здружение за компаративна литература ICLA (International Comparative Literature Association).
 • Друштво на писателите на Македонија
 • Балканска мрежа за култура и културолошки истражувања

Општествени и професионални должности

 • Раководителка на судиската програма од трет циклус културологија (2011 –
 • Кораководителка на студиската програма од трет циклус македонистика (2011 –
 • Раководителка на студиите од втор циклус Културолошки студии (во книжевноста) (2008 –
 • Главна и одговорна уредничка на меѓународното списание за културолошки истражувања Култура/Culture (2011 –
 • Претседателка на Центарот за култура и културолошки студии (2012 –
 • Директорка на Институтот за македонска литература (2005 – 2011)
 • Претседателка на Организациониот одбор за одбележување на 30 годишниот јубилеј на ИМЛ (Скопје, 2011)
 • Член на Организациониот одбор на меѓународниот научен собир “Литературни дислокации” (Скопје, Охрид, 1 – 3.09.2011)
 • Организаторка на научната работилница Културолошките студии денес (2011)
 • Член на редакцискиот одбор на меѓународното списание  Russian and Foreign Philology (Scientific Journal за 2011. Issue 1(13), Perm University)
 • Рецензентка на меѓународното списание Context/Контекст 9/2011
 • Рецензентка на Zbornik radova Petog hrvatskog slavističkkog kongresa, Filozofski fakultet, Univerzitet u Rjeci, 2011
 • Рецензентка на зборникот на трудови Adventures of Culture. Cultural Studies in Local Context, Zagreb: Jesenski i Turk; (2012)
 • Член на Ректорската управа на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (2004 – 2010)
 • Член на Советот на Меѓународниот Семинар за македонски јазик, литература и култура (2004 – 2011)
 • Главна и одговорна уредничка на списанието Спектар бр.47 и 48
 • Член на редакцијата на списанието Спектар (2004 – 2007)
 • Претседателка на Советот на Институтот (2002 – 2004)
 • Претседателка на Сојузот на Друштвата за македонски јазик, литература и култура
 • Член на Комисијата за одобрување на учебници за средно образование по предметот Македонски јазик и литература во Бирото за развој на образованието при Министерството за образование и наука, во повеќе наврати (2005);
 • Член на жири-комисијата за доделување на наградата “Роман на годината за 2005 и 2012 година
 • Член на жири-комисијата за доделување на наградата “Рациново признание” за 2010
 • Член на жири-комисијата за доделување на наградата “Расказ на годината” за 2005
 • Член на Организациониот одбор на 2008-Година на македонскиот јазик при Владата на РМ,
 • Член на Организациониот одбор на Првиот меѓународен македонистички собир во Охрид 2008 година.

Признанија

 • Плакета на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје;
 • Плакета на Универзитетот во Риека;
 • Плакета на Институтот за македонска литература – Скопје.