Maja Jakimovska-TosikИнтернет адреса:jakimovska.tosic@gmail.com
Научно звање: Научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: медиевистика, палеославистика, културно наследство
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Македонската книжевност во XV век, 2001
Постдипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Култот на св. Јоаким Осоговски во македонската писмена и народна традиција, 1997
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1996

 

Учество во научноистражувачки проекти
Национални проекти
•    Историја на македонската средновековна книжевност;
•    Скрипторски центри во средновековна Македонија (IX-XVIII век);
•    Средновековни жанри во старата македонска литература;
•    Творци на македонската средновековна книжевност;
•    Македонски книжевен лексикон;
•    Света Гора и македонското книжевно наследство;
•    Светите Константин-Кирил и Методиј Солунски, Монографско истражување, ИМЛ (2009-2011)

Меѓународни проекти
•    Duchovne, Intelectualne a politicke pretpoclady cirilometodskej misie a specificke aspecty jej posobenia na Vel’kej Morave, Универзитет „Константин Филозоф“ во Нитра (2008-2009)
•    Gender Images in Macedonian and Albanian culture and social life (Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење), УНЕСКО-ИМЛ (2007 – 2008)
•    СЛОВО – Toward the Building of digital Library of South Slavic Manuscripts, Институт за литература при БАН, Институт за македонска литература, Скопје, Институт за славистика при Австриската академија на науките, Институт за балканистика при САНУ и Словенската академија на науките, Љубљана (2008)
•    Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (Институт за македонска литература при УКИМ и Филолошки факултет при Југозападниот Универзитет „Неофит Рилски“ во Благоевград) (2006-2008)
•    Традиција и континуитет во македонско-хрватските врски (Институт за македонска литература при УКИМ и Филозофски факултет при Универзитетот во Риека) (2007-2009)

Главен истражувач
•    Кирило-Методиевскиот превод на Библијата (2002-2004), проект на ИМЛ
•    Христијанската традиција во македонско-словачките духовни и културни врски (2013-2015), меѓународен проект на Институтот за македонска литература во Скопје и Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра
•    Кодови на препознавање во македонско-хрватската интеркултурна комуникација (2013-2014), меѓународен проект на Институтот за македонска литература во Скопје и Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека
•    Македонско-хрватски културни проникнувања (2017-2018), меѓународен проект на Институтот за македонска литература во Скопје и Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека
•    Culture in Тransition Countries (2017-2018), меѓународен проект на Институтот за македонска литература во Скопје и Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра

Студиски престои
Остварила студиски престои во библиотечниот фонд на Pontificium Institutum Orientale (Рим), Accademia Ambrosiana (Милано), во ракописните збирки во Белград (Србија), Софија (Р Бугарија)

Учество на научни собири
Учествувала на голем број меѓународни научни конференции и собири: Колумбос, (Охајо), Салт Лејк Сити, (Јута), Чикаго (Илиноис), Ливов (Украина), Рим, Милано (Италија), Љубљана (Словенија), Нитра, Братислава (Словачка), Позњан (Полска), Софија, Благоевград (Бугарија), Белград (Србија), Ријека, Осиек (Хрватска), Парис (Франција), Берлин (Германија)

Монографии
•    Скрипторски центри во средновековна Македонија (9-18 век), Скопје: Менора, 1997 (коавтор со Ѓорги Поп-Атанасов и Илија Велев)
•    Свети Јоаким Осоговски, Скопје: Институт за македонска литература, 1997.
•    Средновековни жанри во старата македонска литература, Скопје: Институт за    македонска литература и Култура, 2000 (коавтор со Вера Стојчевска-Антиќ и Добрила Миловска)
•    Македонската книжевност во XV век, Скопје: Институт за македонска литература, 2001.
•    Оригиналните книжевни состави во македонскиот XV век, Скопје: Институт за македонска литература, 2002.
•    Творци на македонската литература (9-18 век), Скопје: Институт за македонска литература, 2004 (коавтор со Ѓорги Поп Атанасов и Илија Велев)
•    Кирилометодиевски книжевни проекции, Скопје: Институт за македонска литература, 2007.
•    Le roman du Livre secret, Paris: Le Temps de Cerisies, 2011. (коавтор со Јордан Плевнеш)
•    Книжевни и културни модели во македонската средновековна литература/Literary and Cultural Models in Macedonian Medieval Literature, Skopje 2013
•    Романот за Тајната книга/ Le roman du Livre secret/ The Novel of The Secret book, Скопје: Магор, 2016 (коавтор со Јордан Плевнеш)

Уредување
•    Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски. Книга II. Macedonsko-slovenske literarne, kulturne a jazykove vztahy. Скопје/Skopje: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre. Filozoficka fakulta, Nitra: 2015,  (уредник со Звонко Танески и Мартина Заичкова)
•    Антологија на македонската книжевност (книжевни остварувања од IX до XXI век), Скопје: Институт за македонска литература, 2014
•    Македонско-словечки книжевни, културни и јазични врски. Книга II. Macedonsko-slovenske literarne, kulturne a jazykove vztahy. Скопје/Skopje: Институт за македонска литература 2016. (уредник со Звонко Танески и Славчо Ковиловски)
•    Popular Culture: Reading from below. Skopje: Institute of Macedonian Literature 2016 (Editor with Ana Martinoska)
•    Критика и молк: читање на македонската литература и култура. Зборник на трудови од научна конференција, Скопје: Институт за македонска литература, 2017. (Editor/уредник со Соња Стојменска-Елзесер и Сарита Трајанова)
•    Culture in Transition Countries, Skopje/Nitra: Institut za makedonska literatura, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij vo Skopje /Katedra kulturologie, Filozoficka fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre  2018 (Editor with Katarína Gabašová)

Објавени трудови во периодиката
Автор е на над 150 статии, рецензии и осврти, објавени во списанија и во дневниот печат во земјата и странство.

Членства во научни и други професионални асоцијации
•    Член на граѓанската асоцијација – Мултимедијален центар Карпино
•    Член на Друштвото на писателите на Македонија
•    Член на Комитетот за византологија и медиевистика на Р. Македонија

Општествени и професионални должности
•    Директор на Институтот за македонска литература (2012-
•    Член на Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2012-2016)
•    Член на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (2012
•    Претседател на Советот на Институтот (2004 –2012)
•    Главен и одговорен уредник на списанието за литературна наука Спектар 45-46/2005
•    Член на Редакциите на Кирилометодиевистика, Корени, Konstantinove listy
•    Член на Одбори и комисии за награди и прослави на јубилеи од областа на книжевната наука и културологијата