Макед.хрват.книж. и јаз. врскиИзданието „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“ претставува зборник на научни трудови од научниот собир, кој во организација на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се одржа во периодот 27 – 29 септември 2013 година во Охрид. Овој собир беше четврти по ред во рамките на интензивната научна и културна соработка помеѓу Институтот за македонска литература и Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека, која е официјализирана со договор меѓу двата универзитети од 2001 година. Првиот собир на заедничката тема се одржа во Риека (26 – 27 септември 2006), вториот во Охрид (10 – 11 октомври 2007) и третиот во Риека (23 – 25 март 2011). На последниов собир, меѓу 80-тината учесници, освен колегите од риечкиот универзитет, се вклучија и поголем број професори и истражувачи од Универзитетот „Јосип Јурај Штросмаер“ во Осиек, особено од Одделот за културологија, со кој Институтот во јуни 2013 година склучи договор за соработка во подрачјето на науката и високото образование. Исто така, на собирот зедоа учество истакнати научни и културни соработници, чија специјалност се поврзува со хуманистичките науки од универзитетите во Загреб, Пула и Задар. Од македонска страна, на собирот се одзваа голем број учесници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – научните институти за литература, јазик, фолкор, национална историја, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Филозофскиот факултет, Факултетот за драмски уметности, како и учесници од државните универзитети во Штип и Тетово.
Изданието „Македонско-хрватски книжевни, јазични и културни врски“ опфаќа специјалистички и културолошки теми од сите периоди во развојот на македонската и хрватската литература и култура, во контекстот на македонско-хрватските поврзувања и проникнувања низ повеќе научни области: литература, лингвистика, културолошки студии, историја, етнологија и фолклор, драма, театрологија, филм и медиуми.

Содржина

ПЛЕНАРНИ РЕФЕРАТИ
Goran Kalogjera
GANE TODOROVSKI – PROMOTOR (PROMICATELJ) HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI U MAKEDONIJI, 13-23 стр.  
Zlatko Kramarić
JUGOSLAVENSKA IDEJA U KONTEKSTU POSTKOLONIJALNE KRITIKE, 25-63 стр.

МЕДИЕВИСТИКА
Емилија Црвенковска
ХРВАТСКИТЕ ПАЛЕОСЛАВИСТИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ВЛОГ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИОТ / ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК, 67-76 стр.
Илија Велев
МАКЕДОНСКАТА ЛЕСНОВСКА БИБЛИЈА ОД СРЕДИНАТА НА XVI ВЕК ВО ХАЗУ, 77-83 стр.
Маја Јакимовска-Тошиќ
ЗАПАДНОЕВРОПСКИТЕ МОТИВСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВО МАКЕДОНСКАТА И ВО ХРВАТСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА БЕЛЕТРИСТИКА, 85-101 стр.
Sanja Zubčić
LEKSIK ZA HRANU I PIĆE U HRVATSKIM CRKVENOSLAVENSKIM TEKSTOVIMA, 103-111 стр.
Лилјана Макаријоска
ВЛОГОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ И НА ХРВАТСКИТЕ РАКОПИСИ ВО ЗБОГАТУВАЊЕТО НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЛЕКСИЧКИ ФОНД, 113-128 стр.
Маја Ангеловска-Панова
МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ ДУХОВНИ ИНТЕРАКЦИИ ВО КОНТЕКСТ НА БОГОМИЛСКО-ПАТАРЕНСКИТЕ ИДЕИ, 129-139 стр.
Saša Potočnjak
KOMPARATIVNO-TIPOLOŠKA PROUČAVANJA ORATORSKO-PROZNE PRO-DUKCIJE HRVATSKE I MAKEDONSKE SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI, 141-154 стр.
Весна Костовска
ГЛАГОЛИТЕ СО ПРВА КОМПОНЕНТА blago- ВО МАКЕДОНСКИТЕ И ВО ХРВАТСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ, 155-160 стр.
Наталија Андријевска
ГЛАГОЛИТЕ СО ПРЕФИКС do- ВО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНСКА И ОД ХРВАТСКА РЕДАКЦИЈА, 161-172 стр.
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА
Валентина Миронска-Христовска
АСПЕКТИ ОКОЛУ МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИТЕ КНИЖЕВНО-КУЛТУРНИ РЕЛАЦИИ ВО XIX ВЕК, 175-192 стр.
Васил Тоциновски
НОВИ СТРАНИЦИ ЗА КОНЗУЛОТ АНДРЕЈА Д. ПЕТКОВИЧ, 193-203 стр.
Науме Радически
ПРАВОСЛАВНОТО „НЕ“ И КАТОЛИЧКОТО „ДА“ ЗА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ЗБОРНИКОТ НА МИЛАДИНОВЦИ, 205-217 стр.
Marina Rončević, Branka Blažević
ISTRAŽIVANJE VIŠEJEZIČNOSTI I NACIONALNOG IDENTITETA MAKEDONACA DRUGE GENERACIJE U MULTIKULTURALNOJ SREDINI GRADA RIJEKE, 219-228 стр.
Славчо Ковилоски
ЕУГЕН КВАТЕРНИК ЗА ИСТОЧНОТО ПРАШАЊЕ И МАКЕДОНИЈА, 229-236 стр.
Стефан Пановски  
МАКЕДОНСКО-ИЛИРСКИТЕ ОДНОСИ КОН КРАЈОТ НА III ВЕК СТ.Е., 237-259 стр.

ЛИНГВИСТИКА
Веселинка Лаброска, Лидија Тантуровска
ЗА НЕКОИ ЛЕКСИЧКИ (НЕ)СООДВЕТСТВА ВО ХРВАТСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, 263-269 стр.
Славица Велева
ИМЕНКИТЕ ШТО ОЗНАЧУВААТ ЛИЦА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ОД ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ АСПЕКТ, 271-280 стр.
Mirjana Crnić Novosel, Maja Opašić
PRILOG KONSTRASTIVNOJ ANALIZI HRVATSKIH I MAKEDONSKIH FRAZEMA S ONIMSKOM SASTAVNICOM, 281-296 стр.
Славомира Рибарова
ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА НЕКОИ КУЛТУРНО СПЕЦИФИЧНИ ФРАЗЕМИ, 297-303 стр.
Васил Дрвошанов
ИЗРАЗУВАЊЕТО НА КРВНИТЕ СРОДНИЦИ ПО НАГОРНА ЛИНИЈА ВО ХРВАТСКАТА КНИГА РАСКАЗИ SUŠAČKO POPODNE ОД ВАСИЛ ТОЦИНОВСКИ И НИВНОТО СООДВЕТНО ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, 305-322 стр.
Мери Момировска
СОПСТВЕНИТЕ ИМИЊА ВО ПОГРАНИЧНИТЕ ЕТНИЧКИ И ЈАЗИЧНИ РЕГИОНИ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО ХРВАТСКА, 323-330 стр.
Марина Спасовска
НАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК, 331-336 стр.

СОВРЕМЕНИ КНИЖЕВНИ ПРОНИКНУВАЊА
Лидија Капушевска-Дракулевска
БРАНИМИР ДОНАТ И ВЛАДА УРОШЕВИЌ КАКО ИНАУГУРАТОРИ НА ФАНТАСТИКАТА ВО ХРВАТСКАТА И ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ, 339-350 стр.
Јасмина Мојсиева-Гушева
МАКЕДОНСКАТА И ХРВАТСКАТА ТРАНЗИЦИСКА ПРОЗА, 351-360 стр.
Branka Kalogjera
AUTOBIOGRAFSKA PROZA ATIPIČNOG MAKEDONSKOG IMIGRANTA, 361-371 стр.
Наташа Аврамовска
РОМАНОТ СВЕДОШТВО „КАКО ДА МЕ НЕМА“ ОД СЛАВЕНКА ДРАКУЛИЌ, 373-387
Ivana Žužul
“PRAVA” MUŽEVNA ŽENA – O RODNOJ TRANSGRESIVNOSTI U DNEVNIKU DRAGOJLE JARNEVIĆ, 389-403 стр.
Соња Стојменска-Елзесер
ЛУДИСТИЧКИОТ РОМАН АУРОН ОД ЈАСНА ХОРВАТ, 405-413
Andrijana Kos-Lajtman
NARATIVNA ULOGA GRAFIJE I GRAFEMA U ROMANIMA AZ JASNE HORVAT I PUPAK SVIJETA VENKA ANDONOVSKOG, 415-441 стр.
Луси Караниколова
„ЖЕНСКИОТ МЕНТАЛИТЕТ“ ВО РАСКАЖУВАЧКАТА ПРОЗА НА ЈОСИП КОЗАРАЦ (За љубовта, еротиката и сексуалноста во „Тена“ и „Мира Кодолиќева“), 443-453 стр.
Весна Мојсова-Чепишевска
НОВИ ТЕМИ И ПРИСТАПИ ВО НАЈНОВАТА ХРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА, 455-465 стр.
Ана Мартиноска
СЛАВЕНКА ДРАКУЛИЌ ВО МАКЕДОНИЈА (ИЛИ ЗА ЖЕНАТА, ЖРТВАТА И УМЕТНОСТА), 467-477 стр.
Гоце Смилевски
ТОЛКУВАЊЕ НА СОНИШТАТА, ТОЛКУВАЊЕ НА ЕГЗИЛОТ, 479-490 стр.
Марија Ѓорѓиева-Димова
ТЕОРЕТСКАТА ФИКЦИЈА КАКО КОМПАРАТИВЕН МОДЕЛ НА ТОЛКУВАЊЕ, 491-506 стр.
Африм Реџепи
ХАРМОНИЈА, 507-511 стр.
Sanja Grakalić Plenković, Tatjana Šepić
PRVA ANTOLOGIJA MAKEDONSKE NOVELE NA HRVATSKOM JEZIKU (Suvremena makedonska novela, izbor i pogovor Petar Kepeski, Zagreb, Matica hrvatska, 1964.), 513-523 стр.
Марина Даниловска
ВЕШТЕРКИТЕ ОД БАЛКАНОТ ВО РОМАНИТЕ „ВЕШТИЦА“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ И „ЛУНА“ ОД РОБЕРТ НАПРТА, 525-538 стр.

ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ
Анастасија Ѓурчинова
СПИСАНИЕТО LA BATTANA ОД РИЕКА – ПОСРЕДНИК МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА, ХРВАТСКАТА И ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА, 541-551 стр.
Борјана Прошев-Оливер
ПРЕВЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРATA, 553-563 стр.
Звонко Танески
ПРИЕМОТ НА КНИЖЕВНИТЕ ПРЕВОДИ НА ДЕЛАТА ОД МИЉЕНКО ЈЕРГОВИЌ ВО МАКЕДОНСКИОТ, ВО СЛОВАЧКИОТ И ВО ЧЕШКИОТ КУЛТУРЕН АРЕАЛ, 565-584 стр.
Mirta Bijuković Maršić, Marina Đukić
MEDIJSKI POSREDOVANA KULTURNA MEMORIJA – ZAZIRU LI SUVREMENI MEDIJI OD KULTUROLOŠKIH SADRŽAJA?, 585-610 стр.
Дарин Ангеловски
ИНТЕРКУЛТУРНИ СРЕДБИ: МАКЕДОНСКАТА И ХРВАТСКАТА НАУЧНА МИСЛА ВО ПРОЕКТОТ ФИЛОЛОШКИ СТУДИИ, 611-620 стр.
Domagoj Tomas
DOPRINOS DON IVANA TOMASA U ČASOPISU BLAGOVIJEST, 621-635 стр.
Сарита Трајанова
МЕНАЏМЕНТОТ НА КУЛТУРАТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ЈАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ: МАКЕДОНСКИ И ХРВАТСКИ ИСКУСТВА, 637-648 стр.

ПОЕТСКИ РЕЛАЦИИ
Димитар Пандев
МИСИРКОВИОТ ЗАГЛЕД ВО ПРЕРАДОВИЌЕВИОТ „ПАТНИК“, 651-659 стр.
Катица Ќулавкова
КАНОНСКОТО И АНТИКАНОНСКОТО ВО ПОЕЗИЈАТА НА ДАНИЕЛ ДРАГОЈЕВИЌ, 661-668 стр.
Кристина Николовска
СВЕТЛИНАТА НА ПОЕЗИЈАТА НА АНТЕ СТАМАЌ, 669-678 стр.
Ранко Младеноски
МАКЕДОНЕЦОТ К. МИЛАДИНОВ КАЈ ХРВАТОТ С. ТОМАШ, 679-687 стр.
Estela Banov-Depope
IZVEDBENI ASPEKTI HRVATSKOG I MAKEDONSKOG BALADNOG PJESNIŠTVA, 689-702 стр.  
ДРАМА, ТЕАТАР
Ангелина Бановиќ-Марковска
ВАЖНО Е ДА СИ ГЛЕМБАЈ: СЕЛЕКТИВНАТА ГЕНЕТИКА НА КАПИТАЛОТ, 705-714 стр.
Ivica Baković
POLITIKA PAMĆENJA U HRVATSKOJ I MAKEDONSKOJ DRAMI DEVEDESETIH, 715-726 стр.
Катерина Петровска-Кузманова
ЕТНОТЕАТРОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ ПАРАЛЕЛИ, 727-736 стр.
Lucija Ljubić
ŽENSKI GLUMAČKI MEMOARI I HRVATSKO KAZALIŠTE, 737-748 стр.
Аntonija Vranješ
DIOGENOV PARADOKS U INTERPRETACIJI SUVREMENE MAKEDONSKE DRAME “DIOGENOV PARADOKS“ TOME ARSOVSKOGA, 749-757 стр.
Monika Bregović
POBUNA NA LEDENOM OTOKU, 759-767 стр.
Branko Maretić
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE (обраќање), 768-771 стр.
Белешка за изданието „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“, 772-773 стр.