Интернет адреса: mpavlovski@iml.ukim.edu.mk
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на драмата и театарот, историја на македонската драматика и театарот, теорија и историја на македонската литература во XX век
Докторска дисертација: Факултет за драмски уметности – Скопје, 4 февруари, 2003 Митопоетските елементи во современата македонска драматика 
 

Последипломски студии: Руска академија за театарска уметност (ГИТИС) – Москва јуни 1999 Биомеханичкиот систем во режијата на В. Е. Мејерхољд
Високо образование: Државен институт за театарска уметност (ГИТИС) – Москва
Група театрологија 1990
Интердисциплинарни студии по новинарство – Скопје, 1991
Научноистражувачки проекти:
Учество:

  • Современиот македонски роман
  • Македонски книжевен лексикон

Главен истражувач:

  • Литературна дата база

Студиски престои:
Студиски престој во САД -1998 година
Учество на научни собири:
Бил учесник на повеќе научни собири од меѓународен карактер, одржани во земјата, како и во Русија, Полска, Германија, Унгарија, Бугарија, Србија, Турција.
Монографии:

  • Чиста игра – биомеханиката во режисерскиот систем на В. Е. Мејерхољд (1998)
  • Театарот на македонска почва (коавтор) (2003)
  • Театарот и митот – митопоетските елементи во современата македонска драматургија (2004)

Научни и стручни трудови во периодиката:
Објавил околу 200 прилози од потесната специјалност во периодиката и дневниот печат.
Членства во научни и други професионални асоцијации
IBS – International Brecht Socyety
STR – The Society for Theatre Research
Друштво за компаративна книжевност на Македонија
Награди:
Награда Мито Хаџивасилев – Јасмин за публицистика (1999)
Награда Гоце Делчев (колективна) (2003)