Sarita Trajanova Секретар
д-р Сарита Трајанова
тел. +389 2 3220-309 лок. 12
maclit@iml.edu.mk
vtsarita@yahoo.ca
Докторска дисертација: Институт за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, културолошки студии, 2018
Тема:
Менаџментот на знаење во институциите од областа на културата
Постдипломски студии:
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, менаџмент на човечки ресурси, 2010
Тема: Влијанието на визионирањето врз остварувањата на научните институти
Високо образование: Правен факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ во Скопје, правосудна насока, 1997

Книги:

 • Менаџмент на знаење во институциите од областа на културата, Институт за македонска литература, Скопје, 2019, 334 стр.
 • Визионирањето и научните институти, Институт за македонска литература, Скопје, 2012, 200 стр.

Објавени трудови:

 • Научната соработка меѓу Македонија и Хрватска во подрачјето на хуманистичките науки, во Зборник на трудови 3 од меѓународниот научен собир Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Филозофски факултет, Риека, 2011;
 • Националните научни институти во функција на културниот идентитет, Спектар бр. 58/2011, Институт за македонска литература, Скопје, стр. 669-675
 • Менаџментот на знаење – основа за конкурентска предност на современата организација, во Предизвиците на науката во економија базирана на знаење – состојби и перспективи, Зборник на трудови од научната конференција одржана по повод 60 годишнината од постоењето на Економскиот институт – Скопје, Економски институт, Скопје, 2013, стр. 283-294
 • Менаџментот на културата во едукацијата на јавните универзитети: македонски и хрватски искуства, во Зборник на трудови 4 од меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски, Институт за македонска литература, Скопје, 2014, стр. 637-648
 • Interdisciplinarity – Connection between Knowledge and Power, во Зборникот од Меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below, Institute of Macedonian Literature – Skopje, 2016, pp. 181-190
 • Критичкото мислење и аргументацијата како специфичен предмет на истражување, во Зборникот од Меѓународната научна конференција Критика и молк: читање на македонската литература и култура, Институт за македонска литература, Скопје, 2017, стр. 404-412 Електронско издание
 • Менаџментот и духовноста, во Зборник од Меѓународната научна конференција За душата, ЗККМ, Антика, Филозофско друштво, Скопје, 2018, стр. 389-397
 • Вредноста на културниот производ, во Зборникот Културата на распродажба: Консумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти, Институт за македонска литература, Скопје, 2019, стр. 149-155
 • Вреднување на научната работа преку научните списанија во подрачјето на хуманистичките науки (македонски и хрватски искуства), во Зборник на трудови 5 од меѓународниот научен собир Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Филозофски факултет, Риека, 2019, стр. 285-299 Електронско издание

Објавила повеќе прилози за активностите на Институтот за македонска литература во списанието „Спектар“ и во Универзитетскиот весник на УКИМ (64, 65, 68, 189-електронско издание 211-електронско издание).

Членства во научни и други професионални асоцијации
Здружение на правници на Република Македонија

Професионални должности
Член на организациони одбори за одбележување на  значајни настани во организација на Институтот и член на уредувачките одбори при објавување на зборниците од одржаните научни собири.