Д-р Валентина Миронска-Христовска е добитник на наградата „Гоце Делчев“ за нејзината значајна научна книга „Трајко Китанчев (книжевна, културна и револуционерна дејност)“. Наградата беше доделена на 4 мај 2016 во Собранието на Република Македонија.

Книгата овозможува името на Трајко Китанчев да биде приопштено во македонската литературна историја и во македонската културна традиција. Со ова научно остварување се збогатуваат нашите сознајби не само за овој автор туку и воопшто за развојните текови во македонската литературна и критичка мисла уште од 19 век и претставува значаен придонес во проследувањето на културниот развој во Македонија.

http://iml.edu.mk/index.php/izdanija/nauchni-knigi/527-trajko-kitancev

Ваља

Ваља1a