Skip to content

Одбранети докторски дисертации

6418c8a0-860d-44c9-b43d-5e45c9e46c84
Diplomi3827-1

18. Татјана Миљовска: Ревитализација на духовното во апстрактно сликарство (10.11.2020)
       Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
17. Ивана Дрогрешка: Влијанието на културната дипломатија врз светската безбедност на глобално ниво (4.10.2019)
       Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева
16. Соња Јаќовска-Самарџиева: Магичниот реализам во македонскиот долгометражен игран филм (26.9.2019)
       Mентор: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
15. Златко Поповски: Мартин Хајдегер и неговите антимодернистички пре-одредувања во уметноста и предзначувања на уметноста како излез од  технонихилизмот (10.7.2019)
       Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
14. Глориа Фоссен: Постмодерната феминистичка танц-култура: телесноста во танцот (24.4.2019)
       Mентор: проф. д-р Ана Мартиноска
13. Александра Кузман: Чалгиската музика како израз на македонската граѓанска култура и идентитет (4.3.2019)
       Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
12. Наџи Селими: Културните фактори во процесот на учење јазик – истражување спроведено кај децата со македонско потекло во Швајцарија        (28.1.2019) Mентор: проф. д-р Наташа Аврамовска
11. Дарин Ангеловски: Рецепцијата на античката литература во македонската културна средина (6.12.2018)
       Mентор: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
10. Маријана Клеменчич: Феминистичкото и постколонијално преиспишување на канонски наративи како форма на културен активизам (13.9.2018) Mентор: проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер
9. Сарита Трајанова: Менаџментот на знаење во институциите од областа на културата (12.7.2018)
     Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева Коментор: проф. д-р Цветко Смилевски
8. Стојче Тоциновски: Скулптурата во урбаниот простор врз примерот на Скопје (6.7.2017)
     Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева
7. Биљана Рајчинова-Николова: Концептите на поимот идентитет во македонските печатени медиуми (3.7.2017)
     Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева
6. Славчо Ковилоски: Македонското женско писмо во XIX век (10.5.2017)
     Mентор: проф. д-р Валентина Миронска-Христовска
5. Радомир Поповски: Улогата и влијанијата на дадаистичките културни и уметнички премостувања во Модерната и нивното натамошно значење (10.4.2017) Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
4. Александра Ристовска: Рецепцијата на визуелната уметност низ политичкиот дискурс (15.3.2017)
    Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
3. Ана Младеновска-Георгиева: Владимир и Косара во книжевноста и во народната традиција (20.2.2017)
     Mентор: проф. д-р Илија Велев
2. Тихомир Стојановски: Од обред до театар – процес на премин од религија и народна култура до современа уметност и театар (14.11.2014)
     Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев
1. Валентина Поцеска: Современите филозофии на конзервација на културното наследство и нивното влијание во Македонија (27.8.2014)
    Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева