Skip to content

Стручна и административна служба

Стручната и административната служба на Институтот врши нормативно-правни, финансиско-сметководствени и други стручни и административни работи за остварување на дејностите на Институтот.