Skip to content

Тековни проекти

Типологија на македонската книжевност – македонскиот митопоетски роман

Главен истражувач: д-р Наташа Аврамовска, научен советникСоработници: д-р Соња Стојменска-Елзесер, научен советник и д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, научен советник Млади истражувач: м-р Марта Маркоска, докторантка на ИМЛ и Маја Ивановска, постдипломка на ИМЛ Проектот “Македонскиот митопоетски роман” (ММР)

Повеќе »

Естетиката на грдото, убавото и возвишеното во современиот роман (споредбено толкување на балканскиот роман)

Главен истражувач: д-р Африм Реџепи, научен советникСоработник: д-р Александар Прокопиев, научен советникМлади истражувачи: м-р Зејнеп Усеин, докторантка на ИМЛ, Илија Прокопиев и Јетон Рашити, постдипломци на ИМЛ Целта на научноистражувачкиот потфат е истражувањето на естетските

Повеќе »

Типологија на македонската книжевност – македонскиот историски роман

Главен истражувач: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, научен советникСоработник: д-р Венко Андоновски, редовен професорМлади истражувачи: м-р Нина Стефановска и м-р Владо Ефтимов Во проектот како најопшти цели се зацртани: разгледување на односот историја – книжевност, разгледување на

Повеќе »

Жанровските и естетските литературни вредности на македонскиот 19 век

Главен истражувач: д-р Валентина Миронска-Христовска, научен советникСоработник: д-р Васил Тоциновски, научен советник во пензијаМлад истражувач: м-р Славчо Ковилоски Основната задача на проектот е да го проучи и осветли континуитетот на долговековната македонска литературна продукција и

Повеќе »

Аспекти на религиозното во македонскиот фолклор

Главен истражувач: д-р Ленка Татаровска, научен советникСоработници: д-р Марко Китевски, научен советник и д-р Ана Мартиноска, научен соработник Овој проект е замислен како реализација на една идеја која има за цел да го опфати и

Повеќе »

Книжевна компаратистика – состојби и перспективи

Главен истражувач: д-р Соња Стојменска-Елзесер, научен советникСоработници: д-р Александар Прокопиев, научен советник и д-р Наташа Аврамовска, научен советник Проектот ги сумира основните области, проблеми и методолошки концепти на компаративната книжевна наука денес. Таа не е

Повеќе »