Skip to content

Уплатници

Информации за уплатни сметки

 

Сите уплати студентите ги вршат во банка или пошта на жиро сметка:

1600115059 787 16
Институт за македонска литература – Скопје.

Уплатите се вршат на налог за јавни приходи образец ПП 50 (прилог уплатница).

Приходна шифра
Програма
Цел на дознака
725939
72
за школарина, I/II рата за I/II семестар
725939
72
за полагање испит/и
725939
72
за диплома и уверение
 Со стапувањето во сила на измените на Законот за административните такси, таксените марки се повлекуваат од употреба и административните такси се плаќаат на соодветна уплатна сметка (прилог уплатница).
uplatnici Small