Јасмина Мојсиева-ГушеваНаучно звање: научен совeтник / редовен професор, раководител на Одделението за македонско-балкански книжевноисториски врски во ИМЛ
Интернет адреса: jasminamg@gmail.com
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури, компаративна литература, културни идентитети, интеркултурна книжевна историја, магичен реализам, имагинарни структури, трагикомика, екокритика
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Книжевното дело на Живко Чинго
Постдипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Трагичното и комичното во делото на Живко Чинго

Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје,
група општа и компаративна книжевност

Високообразовна дејност
предметен професор на студиски програми на втор и трет циклус студии.
Mагистерски културолошки студии на ИМЛ, УКИМ:
– Балкански културни идентитети
– Антрополошки структури на имагинарното
– Магичен реализам
– Еколошка култура, екокритика
– Среќата и културите
Докторски културолошки студии на ИМЛ, УКИМ
– Културни идентитети
– Еко културни теории и практики
– Културата и границите
Докторски студии по Македонистика на УКИМ:
– Интеркултурни автори, појави и процеси во македонската литература
– Магичниот реализам во македонската литература

Научноистражувачки проекти

Главен истражувач на меѓународен научен проект

 • Филолошки студии (Филолошки факултет при Пермскиот државен универзитет, Перм Русија; Филозофски факултет, Љубљана, Словенија; ИМЛ, Скопје, Македонија; Филозофски факултет, Загреб, Хрватска 2005-)
 • Македонскиот и српскиот роман на преминот на новиот милениум (споредбени согледби) (Институт за македонска литература во Скопје и Институт за книжевност и уметност во Белград, 2018-2019)

Учество во меѓународни научни проекти

 • Кон прашањето на идентитетот во културите на Централна и Југоисточна Европа во епохата на глобализацијата, (Филозофски факултет во Љубљана и РАН Москва, 2003-2006)
 • Балканската слика на светот (МАНУ и ПАН, 2005-2006)
 • Свои и туѓи во балканските литератури и култури, (Оддел за словенски јазици и литератури при Универзитетот Адам Мицкиевич, Познан, Полска; Институтот за литература, Белград, Србија и Оддел за словенски јазици и литератури  Загребски  универзитет, Хрватска, Институт за литература-Софија, Бугарија 2005-2007)
 • Родови претстави во литературите и културите на Балканот, Југозападен универзитет Неофит Рилски – Благоевград и ИМЛ, Скопје, 2006-2008)
 • Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски (ИМЛ, Скопје и Филозофски факултет Риека, 2007-2009)
 • Македонија и Русија/СССР(историја-политика-култура) (МАНУ, Мекедонија и РАН, Русија) (2008)
 • Балканот и Русија: општо и заедничко во историскиот и културниот развиток. Институт за национална историја, Скопје, Мекединија и Институт за славистика, РАН, Русија) (2009-2012)
 • Кодови на препознавање во македонско-хрватската интеркултурна комуникација, (Институт за македонска литература, УКИМ и Филозофски факултет, Универзитет во Риека, 2013)
 • Културната интеграција и стабилноста на Балканот, заеднички научноистражувачки проект на МАНУ и БАН (2014 – 2016)
 • Македонско хрватски книжевни, културни и јазични врски, (ИМЛ, УКУМ и Филозофски факултет, Универзитет во Риека 2017)
 • Културите во земјите во транзиција (ИМЛ; Скопје и Универзитет „Константин Филозоф“ во Нитра, 2017)

Учество во странски научни проекти

 • Балкански идентитети (Институт за литература, БАН, Софија, 2001-2005)
 • Историја и литература (Универзитет во Ниш, Србија 2004-2008)
 • Литературата на крајот од XX век (Филолошки факултет при Југозападниот универзитет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2005-2006)
 • Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење (УНЕСКО, 2007-2008)
 • Современи книжевни теории и нивната примена во дискурзивната пракса на книжевните теориски проучувања (Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, 2008-2010)
 • Мултикултуролошки книжевни теории и српската книжевна критика (Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, 2011-2013)
 • Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст (Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, 2018-2020)

 Главен истражувач на домашни научни проекти

 • Сродности меѓу современата македонска и балканските литератури, (ИМЛ, Скопје, 2002-2004)
 • Интеркултурна историја на македонската литература (ИМЛ, 2009-2011)

Учество во домашни научни проекти

 • Историја на македонската литература (Македонско-југословенски книжевни врски) (ИМЛ, Скопје, 1988-1997)
 • Феноменот Љубов и неговите креативни импликации во јужнословенските литератури на XX век (ИМЛ, Скопје,1997-2000)
 • Македонскaта современа проза во балкански контекст (ИМЛ, Скопје, 2001-2003)
 • Македонски книжевен лексикон (ИМЛ, Скопје, 2001-2006)
 • Книжевна компаративистика (состојби и перспективи) (ИМЛ, 2009-2013)
 • Македонски митопоетски роман (ИМЛ, 2010-2013)

Студиски престои
Остварила повеќе студиски престои во научните институции во Хрватска (1998, 2008), Србија (1999, 2000, 2003, 2012), Бугарија (2001, 2002, 2012), Русија (2005), Австрија (2012) кадешто одржала предавања од областа на културологијата, македонистиката и балканските литератури.

Учества на научни собири
Учествувала на стотина научни собири во земјата и странство: во Скопје и Охрид (Македонија), Лидс (Велика Британија), Лисабон (Португалија), Регенсбург (Германија), Грац (Австрија), Варшава и Слубице (Полска), Москва и Перм (Русија), Баку (Азербејџан), Истанбул (Турција), Софија и Благоевград (Бугарија), Љубљана (Словенија), Белград и Ниш (Србија), Загреб и Риека (Хрватска), Цетиње и Никшиќ (Црна Гора), Сараво (БиХ).

Монографии

 • Трагикомичното кај Чинго. 1997. Култура – ИМЛ. Скопје. 196 стр.
 • Лице и опачина. 2000. ИМЛ. Скопје. 209 стр.
 • Чинговата апартна поетика. 2001. ИМЛ. Скопје. 312 стр.
 • Македонско-српски и српско-македонски книжевни врски (1945-1990). 2002. ИМЛ. Скопје. 356 стр.
 • Изгубениот хуманизам. 2004. Магор. Скопје. 176 стр.
 • Симбиотички стратегии / Symbiotic strategies.2008. ИМЛ. Скопје. 132/122 стр.
 • Во потрага по себеси/ In search of ourselves. 2010. ИМЛ. Скопје. 180/167 стр.
 • Интеркултурни расправи. 2018. ЗККМ, Скопје. 200 стр.
 • Магичен реализам: нова објективизација на стварноста. 2020. ИМЛ, Скопје. 192 стр.

Коавторски и приредени монографски публикации

 • Македонската драма XIX и XX век. (приредил Раде Силјан) Македонска книга, Скопје 1990. 488 стр. (коавтор)
 • Феноменот Љубов во балканските литератури и култури. 1999. ИМЛ. Скопје. 293 стр. (коавтор и приредувач)
 • The Phenomenon of Love in Balkan Literatures and Cultures. 1999. Institute for Macedonian Literature. Skopje. 218 p. (коавтор и приредувач)
 • Реторика на љубовта. 2001. ИМЛ. Скопје. 200 стр. (коавтор и приредувач)
 • Имагинарното во балканските литератури. 2006. ИМЛ. Скопје. 170 стр. (коавтор и приредувач)
 • Реално-Имагинарно. 2006. Дијалог. Скопје. 260 стр. (коавтор и приредувач)
 • Магичен реализам. 2012. Дијалог. Скопје, 189 стр. (коавтор, приредувач и преведувач)
 • Антологија на македонската книжевност. 2014. ИМЛ, Скопје. стр. 175-218 (коавтор и приредувач)
 • За љубовта. 2016. Здружение за компаративна книжевност на Македонија (ЗККМ), Здружение на класични филолози „Антика“. Скопје 391 стр. (коавтор и приредувач)
 • За Душата. 2018. ЗККМ, Антика и Филозофско друштво на Македонија. 444 стр. (коавтор и приредувач)
  Македонскиот и српскиот роман на преминот на новиот милениум. 2020. ИМЛ, Скопје. 302 стр. (коавтор и приредувач).

Коавторски монографии објавени во странство

 • Јасмина Мојсиева-Гушева: Кизите и техничките иновации како spiritus movens во уметноста. во Модерността вчера и днес. 2003. Издателство „Кралица Маб“, София, , стр. 335-342. (коавтор)
 • Јасмина Мојсиева-Гушева: Интелект и добивка, во Пари, думи, памет, 2004. „Кралица Маб“, София, стр. 260-270. (коавтор)
 • Јасмина Мојсиева – Гушева: Апокалиптический взгляд македонских писателей на человеческие судъбъй в Первой мировой войне, во Првая мировая война в литьратуре и культуре западных и южных славюн, 2004. Институт Славюноведения, Москва. стр. 431-437. (коавтор)
 • Јасмина Мојсиева – Гушева: Македонскиот дијалог со Другиот. 2008. во Въпреки различията: Интеркултурни дијалози на Балканите. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, стр. 155-163. (коавтор)
 • Žeglarze pamieci. Antologija wspólczesnej literatury macedońskieј. 2009. (во избор на Vesna Mojsova-Čepiševska, Boguslaw Zieliński, Lech Miodyński) Poznań: Uniwesytet Im. Adama Mickiewicza. 500 pp. 117-124. (коавтор)
 • Jasmina Mojsieva-Gusheva: The representations of Russian émigrés in macedonian literature“. in Imagology Today: Achievements, Challenges, Perspectives / Imagologie heute: Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven. (editor Dukić, Davor). Bouvier-Verlag. Bonn. Germany. 2012. pp. 307-318. (коавтор)
 • Јасмина Мојсиева-Гушева: Доминантни атрибути вампира и њихова симболика у дискурсу македонске прозе. у Крв, књижевност, култура. 2016. (уредници: Мирјана Детелић и Лидија Делић), Балканолошки институт, САНУ, Београд, стр. 391-406. (коавтор)
 • Jasmina Mojsieva-Gusheva: Gender identity within modernism and postmodernism. Culture, Identities, Doubts / Култура, идентичности, сьмнения. Сборник в чест на проф., д.ф.н. Николай Аретов. 2016. Съст. и научна ред.: Ана Алексиева, Надя Данова, Николай Чернокожев. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. 520-533. (коавтор)
 • Jasmina Mojsieva-Gusheva: Identity Crisis in Macedonian Novels and Films of the Transition Period. In Curtures in Transition Countures. 2018. Edited by Katerina Gabašova and Maja Jakimovska Tošić. Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje and Department of Cultural Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. p.p. 167- 200. (коавтор)
 • Jasmina Mojsieva-Gusheva: Magical realistic narrative in the novel The Great Water by Macedonian writer Zhivko Chingo in Магическият реализъм/ Magical realism. 2019. (edited by Plamen Antov) Институт за литература – БАН, София. стр. 257-273. (коавтор)

Преведени монографски публикации

 • Данило Киш, Post homo poeticus (приредил Александар Јерков, превод: Јасмина Мојсиева-Гушева и др.), Магор, Скопје, стр. 262.

Поговори во монографски изданија

 • Слободан Мицковиќ. 2008. Александар и смртта (поговор: Јасмина Мојсиева-Гушева), Микена, Битола, стр. 5-18.
 • Ранко Младеновски. 2005. Чекајќи ја егзегезата (поговор: Јасмина Мојсиева-Гушева), Современост, Скопје, стр. 429-433.
 • Соња Стојменска-Елзесер. 2008. Еквилибриум (поговор Јасмина Мојсиева-Гушева: Одмереноста, личен афинитет), Институт за македонска литература, Скопје, стр. 115-118
 • Фросина Пармакоскa. 2015. Варијации на магичнот реализам вo светскиот и македонскиот роман (поговор: Јасмина Мојсиева-Гушева). Или-Или. Скопје, стр. 253-259
 • Дарин Ангеловски. 2014. Идентитетите и транзицијата (поговор Јасмина Мојсиева-Гушева: Идентитетот во услови на балканските транзициски промени).  Здружение за компаративна книжевност на Македонија, стр. 103-105.
 • Alexander and Death, preface to S. Mickovic: Aleksander and death. ed. Macedonian Literature in English, St. Clement of Ohrid, National and University Library, Skopje, 2011, p. 7 – 14
 • Дарин Ангеловски. 2020. Античката литература во македонската културна средина (културно општествени и преводни аспекти) (поговор Јасмина Мојсиева-Гушева: За присуството и восприемањето на античката литература во македонската културна средина), Институт за македонска литература, Скопје, стр. 335-340

Објавени трудови во периодиката

Објавила 250 научни трудови, студии, прикази, есеи и стручни осврти во периодиката во земјата и странство. Нејзините трудови се преведени на англиски, руски, полски, српски, бугарски и црногорски јазик.

Превземете:
J. Mojsieva-Guseva – Balkan and the problem of Identity
Ј. Мојсиева-Гушева – Феноменологијата на магичниот реализам
J. Mojsieva-Guseva – Love Expression in Macedonian Medieval Folk Poems

Членства во научни и други професионални асоцијации

 • ДПМ (Друштво на писателите на Македонија)
 • ЗККМ (Здружение за компаративна книжевност на Македонија, актуелен претседател)
 • ICLA (International Comparative Literature Association)
 • InASEA (International Association for Southeast European Antropology)

Општествени и професионални должности

 • член на Советот на ИМЛ (2004-)
 • претседател на Здружението за компаративна книжевност на Македонија (ЗККМ) (2015-2019)
 • член на Комисија за наука при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (2002-2005)
 • член на Македонскиот национален комитет за проучување на Југоисточна Европа при МАНУ (2002-)
 • член на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (2020-2023)
 • член на  Национален славистички комитет (2002-)
 • главен и одговорен уредник на научното списание Спектар 41-42/2003
 • главен уредник на електронското списание Филолошки студии https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/
 • уредник на српското списание Свеске
 • член на Одбори за прослави на јубилеи од областа на компаративната и македонската книжевност и покренувач на иницијативи за балкански меѓународни соработки и конференции
 • член на Извршниот одбор на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на РМ (СДМЈЛ)
 • член на редакцијата на списанието Литературен збор (2019-2023)