Одделението за теорија на литературата и компаративна книжевност

ги проследува културолошките аспекти на другоста коишто се пројавуваат во книжевната комуникација. Културолошката претпоставка на истражувањата овозможува разновидни приоди во промислувањето на македонската литература во контекстот или наспрема другите литератури. Поимот на другоста воедно овозможува интрасистемско проследување на аспектите на другоста и во контекстот на самата македонска литература (родовите, етничките, идеолошките и други).

Раководител: д-р Александар Прокопиев, научен советник 

Членови: д-р Соња Стојменска-Елзесер, научен советник, д-р Наташа Аврамовска, научен советник