Одделение за македонска литература во XIX век

ги проследува, толкува и вреднува книжевните пројави и резултати на сите генерации творци во овој период, појавата на весниците, списанијата и книгите, библиотекарството и отворањето на борбата за создавање на македонски литературен јазик. Низ системот на просветителството, како едно од клучните прашања и на општествениот и на културниот развиток, се одразуваат целите и задачите во реализирање на виталните егзистенцијални проблеми: државата, власта, црквата, верата, воспитувањето, етиката итн. Оттука, македонските автори на 19 век се проследуваат како воини со оружје и со пишан збор. Иако припаѓаат на најпротивречното македонско книжевно поглавје тие се најуверлива потврда на неговата традиција и континуитет.

Раководител: д-р Валентина Миронска-Христовска, научен советник
Член: м-р Славчо Ковилоски, асистент-истражувач