Одделението за средновековна македонска литература

го проучува македонското ракописно наследство од книжевно-историски, текстолошки, палеографски, компаративен апект во периодот од 9 до 18 век. Во рамките на проектите се проследуваат жанровските облици и пројави на ракописното наследство продуцирано на теренот на Македонија, скрипторските центри, творците на македонската средновековна литература, библиските книги со македонска провениенција, врските со византиската и со другите словенски и балкански литератури во средновековниот период. 

Раководител: д-р Илија Велев, научен советник

Член: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, научен советник