Skip to content

Одделенија

Средновековна македонска литература

Средновековна македонска литература

  Одделението за средновековна македонска литература го проучува македонското ракописно наследство од книжевно-историски, текстолошки, палеографски, компаративен аспект во периодот од 9 до 18 век. Во

Македонска народна литература

Одделението за македонска народна литература ја истражува македонската народна литература од сите жанрови, од различни аспекти и теоретски пристапи. Посебно внимание му посветува на истражувањето

Македонска литература во XIX век

Одделение за македонска литература во XIX век ги проучува просветителите, литератите, учебникарите, собирачите на народни умотворби, публицистите и воопшто интелектуалците кои со своите активности го

Македонска литература во XX век

Одделение за македонска литература во XX век за предмет на научен интерес ги има развојните процеси, автори и дела кои втиснуваат особен печат во периодот

Македонско-балкански книжевно-историски врски

Одделението за македонско-балкански книжевно-историски врски Одделението за македонско-балкански книжевно-историски врски се занимава со проучување и следење на контактите, преплетувањата, односите меѓу македонската литература и другите